Velkommen til Arendal!

Om Arendal By AS 

Arendal By AS ble stiftet 12. mai 2010. Selskapet er et økonomisk forpliktende partnerskap mellom Arendal kommune, gårdeiere, butikkdrivere, restauranter/serveringsnæring, hoteller og andre næringsdrivende i byen. Selskapets virksomhetsområde er Arendal sentrum.

Alle næringsdrivende som har sitt virksomhetsområde i sentrum kan være aksjonær i Arendal By AS.

Selskapets formål 
er å bidra til en positiv utvikling og verdiskaping i byen.

Forretningsidé 
Arendal By AS skal jobbe til beste for Arendal sentrum. Herunder skal selskapet fremme handel og annen kommersiell aktivitet, kulturelle aktiviteter, videreutvikle sentrums tradisjoner og særpreg samt være pådriver i byutviklingsprosesser.

Mål  
Å være en attraktiv samarbeidspartner for  næringsliv og offentlige myndigheter samt  være en sentral aktør i langsikti positiv utvikling for byen.

Arendal By AS har oppgave som medspiller:

  • for kommunen: Pådriver for «Å skape en tett og samlende by med et levende og aktivt sentrum» hvor det er attraktivt å bo, jobbe, oppleve og lære
  • for gårdeiere: Koordinator og pådriver ift transformasjon av bygårder, leietaker-konsept, estetikk i byrom m.m.
  • for butikker, serverings- og andre næringer: Pådriver for god næringsmiks, tilrettelegge for felles markedsføring, stimulere til konkurransedyktige åpningstider m.m.

Vårt arbeidsområde favner mange ulike oppgaver, blant annet:
Deltakelse i og samarbeid med kommunens byutviklingsgruppe og arrangementskontoret i kommunen. Høringsinnstans i aktuelle saker, samarbeid med byens store og små festivaler, forvaltning av byens utearealer, tilrettelegging av felles markedsføring av mangfoldet i byen, administrasjon og salg av sentrumsgavekortet, jobbe med byens infrastruktur,gjennomføring av  byaktiviteter som f.eks Ta sjansen og nattåpent, blomsterbyen, julegater m.m.